Informació general

En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació (LSSICE), informem l’usuari que riberasabadell.com un domini a Internet, que conté un portal o pàgina web, la titularitat de la qual és de Gregori Ribera Cullerés, NIF: 34749746N, c/ Barcelona, 63 local 14, 08210 – Sabadell Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid.

Condicions d’ús

Gregori Ribera Cullerés, compleix amb els requisits establerts en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres directives europees i a tal fi ha creat el següent Avís Legal.

Gregori Ribera Cullerés, l’informa que la utilització del portal, incloent el mer accés, li atribueix la condició d’Usuari. En aquest sentit l’Usuari es compromet a utilitzar el portal de conformitat amb la llei, el present Avís legal, reglaments i instruccions posats en el seu coneixement, així com la moral, els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic. Si l’usuari no estigués d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no haurà d’usar/accedir a aquest portal.

Propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant el present Avís Legal no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc web ni sobre cap dels seus elements integrants. Tots els Continguts del present portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu, són propietat d’o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre els mateixos i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests, més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Portal; es troben per tant protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, en particular pel R.D.L 1/96 que aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i per la Llei de Marques 17/2001.

Queda prohibit a l’Usuari qualsevol acte de reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels Continguts, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat per escrit pel titular dels corresponents drets.

Gregori Ribera Cullerés, no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de la utilització dels Continguts per part dels usuaris o de la infracció per part d’aquests de qualsevol disposició legal vigent.

Continguts

Gregori Ribera Cullerés, es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

L’Usuari del portal es compromet a fer un ús correcte del Portal i els seus Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal, i a no provocar danys en els sistemes físics i lògics de Gregori Ribera Cullerés., dels seus proveïdors o de terceres persones.

L’Usuari respondrà enfront de Gregori Ribera Cullerés, o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Exclusió de garanties i responsabilitat

1.- Continuïtat dels serveis

L’accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat de les quals, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a Gregori Ribera Cullerés.

Per això Gregori Ribera Cullerés, no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, els Serveis i/o els Continguts, no assumint cap mena de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta d’aquesta disponibilitat o de continuïtat.

2.- Seguretat del portal

Gregori Ribera Cullerés, adopta les mesures de seguretat raonablement adequades, però no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels sistemes de seguretat del Portal i dels Serveis, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat d’aquestes dades en la seva transmissió a través de la xarxa; l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables. S’exclou, per tant, tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin haver-se del coneixement que poguessin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies dels usuaris del Portal, els Serveis i/o els Continguts.

Gregori Ribera Cullerés., no controla ni garanteix l’absència de virus, cucs, ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (maquinari i programari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Gregori Ribera Cullerés., exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin deure’s a la presència d’aquests virus o elements lesius en els Continguts.

3.- Ocupació per l’usuari

Gregori Ribera Cullerés, no controla la utilització que els usuaris fan del Portal, els Serveis i/o els Continguts, per la qual cosa no garanteix que l’ús per part dels mateixos es faci conforme a la llei i a les presents condicions generals. Gregori Ribera Cullerés., exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin deure’s a la utilització del Portal, els Serveis i els Continguts per part dels usuaris.

L’Usuari registrat com a Client a la nostra botiga es compromet a conservar les seves claus personals amb la deguda diligència. Aquestes claus són en tot moment personals i intransferibles, responsabilitzant-se el Client de la confidencialitat d’aquestes. A utilitzar la informació publicada per Gregori Ribera Cullerés, exclusivament i estrictament dins de la relació comercial personal pretesa.

No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per Gregori Ribera Cullerés, en tots els seus continguts sense permís exprés de la pròpia companyia.

Utilitzar fidelment el servei de compres facilitat per Gregori Ribera Cullerés en la seva pàgina Web, abstenint-se de manipular els continguts de la seva pàgina Web, o interferir en els seus mitjans informàtics a través de virus o altres conductes prohibides en Dret. Respectar el pacte de compra una vegada acceptat la comanda, amb l’oportú pagament del preu.

Protecció de Dades

Gregori Ribera Cullerés, es compromet a adoptar una política de confidencialitat i Protecció de Dades, a fi de protegir la privacitat de la informació personal obtinguda a través del seu Portal i de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre) i altres normes de desenvolupament.

No obstant això, Gregori Ribera Cullerés, es reserva el dret de modificar les Normes de Confidencialitat i Protecció de Dades que a continuació es detallen a fi d’adaptar-les a novetats legislatives, jurisprudencials, tècniques o totes aquelles que li permetin oferir millors serveis i continguts, amb la qual cosa s’aconsella revisar aquestes normes periòdicament. En aquests suposats Gregori Ribera Cullerés, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Està sota les normes de Confidencialitat i Protecció de Dades tota aquella informació personal que l’usuari envia lliure i voluntàriament a través de la website i/o el correu electrònic de Gregori Ribera Cullerés.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenten inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers dels quals és responsable Gregori Ribera Cullerés, i que es troben degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, així com el tractament informatitzat o no dels mateixos amb la finalitat que puguin ser utilitzats per Gregori Ribera Cullerés, per a la prestació de serveis sol·licitats per l’usuari i/o l’enviament d’informació sobre els serveis d’aquesta.

En concret amb la finalitat de l’adequada Gestió i atenció professional als clients, gestió administrativa, gestió de vendes i comandes, organització de cursos, facturació i quantes gestions anessin necessàries per al manteniment de les relacions comercials.

Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que es preveu en la legislació en matèria de protecció de dades.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través del correu electrònic o del formulari de Contacte, haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a ALAMBÍ, S. a., perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Gregori Ribera Cullerés, o a tercers per la informació que faciliti.

Gregori Ribera Cullerés, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los d’acord amb el que s’estableix pel Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RD 1720/2007. En aquest sentit Gregori Ribera Cullerés, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives per a aconseguir els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides, tot això de cara a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables i per tant no s’està a resguard de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de Gregori Ribera Cullerés, ja que ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

Gregori Ribera Cullerés, reconeix als usuaris el dret a revocar el consentiment prestat així com els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició a les seves dades que podran exercitar mitjançant comunicació escrita aportant: Nom i Cognoms, fotocòpia de DNI o document acreditatiu, domicili a l’efecte de notificacions, petició raonada en què es concreta la sol·licitud, data i signatura.

Gregori Ribera Cullerés, NIF: 34749746N, c/ Barcelona, 63 local 14, 08210 – Sabadell ASSUMPTE: PROTECCIÓ DE DADES

Legislació aplicable

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la Llei Espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Barcelona.